Doel Wondzorg  thumbnail

Doel Wondzorg

Published Dec 22, 23
7 min read


Het empoweren kan zowel gebeuren op niveau van de patiënt als op niveau van zijn mantelzorgers en omgeving. Patiënten die empowered zijn maken deel uit van het zorgteam. Wondzorg Sint-Gillis-Waas. Het is een evolutie van dingen doen ‘bij’ patiënten … naar dingen doen met de patiënt. 4 Empowerde patiënten nemen geïnformeerde beslissingen over hun behandeling en zorg

Zij nemen meer preventieve maatregelen waardoor hun gezondheidstoestand vlugger verbetert of stabiliseert. Waardigheidsondersteunende zorg De kwetsbaarheid van het menselijk bestaan vraagt om passende zorg die gericht is op de bevordering van de menselijke persoon in al zijn dimensies. Wondzorg Sint-Gillis-Waas. Waardigheidsondersteunende zorg streeft dit doel na en is zorg waarin de activiteit en de houding van de zorgverlener samengaan

Dit vraagt van de thuisverpleegkundige aandachtige betrokkenheid, verantwoordelijkheid, deskundigheid en de vaardigheid tot het bevorderen van ontvankelijkheid. Waardigheidsondersteunende zorg veronderstelt dat de thuisverpleegkundige gevoelig is voor situaties van kwetsbaarheid en dat zij geraakt wordt door en bezorgd is om de situatie waarin de patiënt verkeert. Vanuit deze morele gevoeligheid moet de thuisverpleegkundige kritisch en creatief op zoek gaan naar het meest passende zorgantwoord voor de kwetsbare situatie waarin de patiënt zich bevindt.

De patiënt en zijn omgeving krijgen een eerste indruk van de thuisverpleegkundige en de thuisverpleegkundige krijgt een eerste indruk van de patiënt en zijn omgeving. De thuisverpleegkundige bevraagt de patiënt, voert de zorg uit en observeert (Wondzorg Sint-Gillis-Waas). ‘Ken uw patiënt’ is belangrijk om het totaalbeeld over de patiënt te kunnen inschatten

Vilt Voor Wondzorg



Iedere dag verzamel je immers gegevens over je patiënt. Patiënten als individuen Thuiszorg is anders dan de zorg in een ziekenhuisafdeling, waar patiënten per pathologie gehospitaliseerd worden. De thuiszorg vertrekt vanuit het individu, niet vanuit de pathologie. De thuisverpleegkundige voert de zorg uit, maar doet ook meer dan dat. Tijdens ieder 4 Bron: ënt.

pdf. Hoofdstuk 3: d e eigen H eid van de t H uisverpleging 69 contact houdt zij haar ogen en oren open. Wanneer de situatie het vereist, verzamelt zij mogelijk nieuwe gegevens, formuleert het verpleegprobleem en werkt toe naar een oplossing - Wondzorg Sint-Gillis-Waas. Dit doet zij niet alleen. Hiervoor heeft zij partners in de zorg

Dit is een dagelijkse evenwichtsoefening die de thuisverpleegkundige in staat stelt objectief te observeren en in te gaan op de specifieke noden van de patiënt. Technische handelingen Het uitvoeren van technisch verpleegkundige A-, B- en in mindere mate C-handelingen is vaak de toegangspoort voor de verpleegkundige naar de patiënt. De huisarts schrijft een verpleegkundige behandeling voor en de verpleegkundige voert deze uit.

Begin jaren negentig vond het forfaitair systeem (A, B, C) ingang en werd een forfait aan verpleegkundigen uitbetaald bij zwaarder zorgafhankelijke patiënten. Later werd duidelijk dat thuisverpleging meer inhoudt dan enkel het uitvoeren van technische handelingen. Permanente vorming Permanente vorming van thuisverpleegkundigen is een absolute must. Wondzorg Sint-Gillis-Waas. Procedures en protocollen De wetgever verplicht de verpleegkundigen standaard verpleegplannen of procedures te hebben voor alle B2-handelingen en medisch toevertrouwde handelingen

Wondzorg Oncologische Wonden

Omdat zij niet alle evoluties tot in detail kan opvolgen, heeft zij de mogelijkheid meer gespecialiseerde verpleegkundigen in te schakelen. Het RIZIV voorziet vergoedingen voor een aantal van deze handelingen, zoals het inschakelen van de verpleegkundige/diëtiste diabeteseducator of de referentieverpleegkundige inzake wondzorg. Een aantal organisaties investeren zelf in referentieverpleegkundigen in bepaalde domeinen, zoals stoma- en incontinentiezorg, oncologie, pijn en palliatieve zorg, chronische zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Interprofessionele overlegmomenten en samenwerking Thuisverpleegkundigen verwijzen door naar partners in de eerstelijn, zeker voor de vragen waarop zij vanuit hun discipline geen antwoord hebben. Die contacten kunnen telefonisch, maar ook onder de vorm van multidisciplinaire teamoverlegmomenten. Wondzorg Sint-Gillis-Waas. Samen met andere zorg- en hulpverleners kunnen patiëntsituaties besproken worden en kan er naar oplossingen worden gezocht

Waar zij in het verleden vooral verpleegtechnische handelingen moest stellen vooraleer er een betaling volgde, werd in 2009 het verpleegkundig consult ingevoerd. Het verpleegkundig consult beoogt een kwaliteitsvolle en systematische tenlasteneming van patiënten met complexe zorgnoden in de thuisverpleging. Wondzorg Sint-Gillis-Waas. Bij dergelijke patiënten wordt een langdurig en intensief proces van verpleegkundige zorg opgezet en gerealiseerd

De verpleegkunde en dus ook de thuisverpleging zal er de komende jaren mogelijk anders uitzien. (Visienota geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België 2015). Doordat mensen ouder worden en langer thuis blijven, neemt de zorgafhankelijkheid geleidelijk aan toe. Ondersteuning bij verminderde zelfredzaamheid is essentieel. Verschillende actoren in de eerstelijn kunnen hier ter ondersteuning een rol spelen: de huisarts, de verpleegkundige en zorgkundige, de verzorgende van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg … Daarnaast probeert het preventief- en opvolgingsbezoek door de thuisverpleegkundige ook een antwoord op deze kwestie te bieden.

Time Model Wondzorg Betekenis

De thuisverpleging blijft ijveren om dit preventief en opvolgingsbezoek ingang te doen vinden. Met behulp van permanente observatie en een regelmatig (periodiek) verpleegkundig assessment vormt de verpleegkundige zich een beeld van de gezondheidstoestand en de (beperkte) mogelijkheden van de patiënt (Wondzorg Sint-Gillis-Waas). De bedoeling is de patiënt te begeleiden in het gezond, kwalitatief en veilig leven thuis, met maximale zelfzorg en waar nodig geflankeerd door hulp en bijstand van mantelzorgers of professionele zorg- en hulpverleners

Het elektronisch verpleegdossier Door ICT ondersteunde zorg stelt de gezondheidszorg voor nieuwe mogelijkheden. Gegevensdeling via digitalisering is voor thuisverpleegkundigen onderling interessant en tijdbesparend. Ook E-health en Vitalink zijn binnen de eerstelijn veelbelovende initiatieven. Deze nieuwe tendensen worden meer uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk over innovatie en digitalisering. Vandaag heeft naast de huisarts ook de patiënt inzage in het elektronisch verpleegdossier, waardoor de ‘patient empowerment’ nog groter is.

Mensen worden steeds mondiger en de medische vooruitgang leidt ertoe dat mensen langer leven dan vroeger. Maar of deze verlenging van het leven altijd bijdraagt tot de kwaliteit van het leven is zeer de vraag - Wondzorg Sint-Gillis-Waas. Vandaar dat vroegtijdige zorgplanning meer en meer genoemd wordt als een mogelijk instrument of een filosofie die de kwaliteit van het leven nastreeft en bevordert

Dit heeft niet alleen te maken met beslissingen over het levenseinde, maar zeker ook met de keuze van behandeling en zorg. Er kan gepraat worden met naasten, de huisarts en andere hulp- of zorgverleners. In bepaalde gevallen worden er documenten ingevuld, maar eigenlijk is het kiezen voor vroegtijdige zorgplanning een voortdurend communicatieproces.

Wondzorg - Thuisverpleging Sint-lievens-houtem



Specifieke patiëntendoelgroepen waarvoor vroegtijdige zorgplanning in de ruime zin van het woord een meerwaarde kan zijn, zijn bijvoorbeeld mensen met: Hoofdstuk 3: d e eigen H eid van de t H uisverpleging 72 y degeneratieve aandoeningen; y grote veranderingen in hun gezondheid; y een gezin met veel kinderen; y beginnende dementie; y chronische ziekte in het algemeen. - Wondzorg Sint-Gillis-Waas

Vanuit het ziekenhuis is in overleg met de patiënte en de familie beslist dat er voortaan thuisverpleging ingeschakeld zal worden omdat Fabienne door de polsfractuur niet zelfstandig kan instaan voor haar hygiënische zorg. Fabienne vertoont daarnaast ook mobiliteitsproblemen door het valincident. Daardoor verplaatst ze zich met een rollator. Bij het eerste bezoek voert Tom, de thuisverpleegkundige, een intake uit.

Hij noteert de verzamelde gegevens in het elektronische verpleegdossier. Als thuisverpleegkundige is hij heel goed geplaatst om vanuit deze observaties Fabienne te begeleiden naar andere diensten zoals een dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg of een dienst die warme maaltijden levert. Wondzorg Sint-Gillis-Waas. Na overleg met de dochter wordt dagelijks een warme maaltijd aan huis geleverd en zal er drie keer per week iemand van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg langskomen

De dochter zal op woensdag, zaterdag en zondag langskomen en een aantal taken overnemen. Dit verloopt vlot gedurende een jaar. Er zijn geen nieuwe valincidenten en Fabienne is opgewekt en tevreden over het netwerk van hulp dat rond haar opgebouwd is. Na een jaar observeert Tom echter dat mevrouw vaak lusteloos en neerslachtig is.

Optizorg Thuisverpleging

De huisarts schrijft medicatie voor en na enkele dagen valt mevrouw. Wondzorg Sint-Gillis-Waas. De zorgverlener van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg kon deze ochtend niet binnen en heeft via de sleutel in het sleutelkastje toch de deur kunnen openen. Zij vertelt Tom wat er deze ochtend is gebeurd. Tom weet dat orthostatische hypotensie een mogelijke nevenwerking is van dit soort medicatie

Om de zorg voor de patiënt optimaal te kunnen uitbouwen is het van groot belang dat, naast de dagelijkse zorg voor de patiënt, de onderlinge communicatie tussen de verschillende hulp- en zorgverleners in de eerste lijn goed verloopt. Wondzorg Sint-Gillis-Waas. De thuisverpleegkundige heeft een zeer belangrijke opdracht in het observeren en signaleren van veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt

Daarnaast heeft zij vanuit haar opleiding de nodige voorkennis met betrekking tot pathologie, mogelijke nevenwerkingen van behandelingen en medicatie. Zij moet echter altijd goed inschatten welke informatie zij moet doorgeven - Wondzorg Sint-Gillis-Waas. De thuisverpleegkundige vormt vaak een brug in de communicatie tussen patiënt en huisarts en andere hulpverleners in de eerste lijn

Latest Posts

Wondzorg In Alle Discretie

Published Dec 26, 23
3 min read

Wondzorg Nijmegen

Published Dec 22, 23
4 min read